Periodic Table poster #1 - Available in 35 languages

Periodic Table poster #1 - Available in 35 languages
Periodic Table of the elements poster which shows atomic number, symbol, name and atomic weight for all 118 elements in a color-coded table.
Աջակցվող լեզուներ
Անգլերեն; Բուլղարերեն; Կատալան; Չեխերեն; Դանիերեն; Գերմաներեն; Հունարեն; Իսպաներեն; Ֆիններեն; Ֆրանսերեն; Հնդկերեն; Խորվաթերեն; հունգար; Ինդոնեզերեն; Իտալերեն; Ճապոներեն; Կորեերեն; Գերմաներեն; Նորվեգերեն; Լեհերեն; Պորտուգալերեն; Ռումիներեն; դավաճան ռուսներ; Սլովակերեն; Սլովեներեն; Սերբերեն; Շվեդերեն; Թայ; բորենի թուրքեր; ուկրաիներեն; Վիետնամերեն; Չինարեն (պարզ); Չինարեն (ավանդական);
Formats: PNG, SVG, PDF
⭐⭐⭐⭐⭐ (37 ratings)

Periodic Table poster #2 - Available in 35 languages

Periodic Table poster #2 - Available in 35 languages
Periodic Table of the elements poster which shows atomic number, symbol, name and atomic weight for all 118 elements in a color-coded table.
Աջակցվող լեզուներ
Անգլերեն; Բուլղարերեն; Կատալան; Չեխերեն; Դանիերեն; Գերմաներեն; Հունարեն; Իսպաներեն; Ֆիններեն; Ֆրանսերեն; Հնդկերեն; Խորվաթերեն; հունգար; Ինդոնեզերեն; Իտալերեն; Ճապոներեն; Կորեերեն; Գերմաներեն; Նորվեգերեն; Լեհերեն; Պորտուգալերեն; Ռումիներեն; դավաճան ռուսներ; Սլովակերեն; Սլովեներեն; Սերբերեն; Շվեդերեն; Թայ; բորենի թուրքեր; ուկրաիներեն; Վիետնամերեն; Չինարեն (պարզ); Չինարեն (ավանդական);
Formats: PNG, SVG, PDF
⭐⭐⭐⭐⭐ (14 ratings)

Periodic Table poster #3 - Available in 35 languages

Periodic Table poster #3 - Available in 35 languages
Periodic Table of the elements poster which shows atomic number, symbol, name and atomic weight for all 118 elements in a color-coded table.
Աջակցվող լեզուներ
Անգլերեն; Բուլղարերեն; Կատալան; Չեխերեն; Դանիերեն; Գերմաներեն; Հունարեն; Իսպաներեն; Ֆիններեն; Ֆրանսերեն; Հնդկերեն; Խորվաթերեն; հունգար; Ինդոնեզերեն; Իտալերեն; Ճապոներեն; Կորեերեն; Գերմաներեն; Նորվեգերեն; Լեհերեն; Պորտուգալերեն; Ռումիներեն; դավաճան ռուսներ; Սլովակերեն; Սլովեներեն; Սերբերեն; Շվեդերեն; Թայ; բորենի թուրքեր; ուկրաիներեն; Վիետնամերեն; Չինարեն (պարզ); Չինարեն (ավանդական);
Formats: PNG, SVG, PDF
⭐⭐⭐⭐⭐ (9 ratings)

Periodic Table poster #4 - Available in 35 languages

Periodic Table poster #4 - Available in 35 languages
Periodic Table of the elements poster which shows atomic number, symbol, name and atomic weight for all 118 elements in a color-coded table.
Աջակցվող լեզուներ
Անգլերեն; Բուլղարերեն; Կատալան; Չեխերեն; Դանիերեն; Գերմաներեն; Հունարեն; Իսպաներեն; Ֆիններեն; Ֆրանսերեն; Հնդկերեն; Խորվաթերեն; հունգար; Ինդոնեզերեն; Իտալերեն; Ճապոներեն; Կորեերեն; Գերմաներեն; Նորվեգերեն; Լեհերեն; Պորտուգալերեն; Ռումիներեն; դավաճան ռուսներ; Սլովակերեն; Սլովեներեն; Սերբերեն; Շվեդերեն; Թայ; բորենի թուրքեր; ուկրաիներեն; Վիետնամերեն; Չինարեն (պարզ); Չինարեն (ավանդական);
Formats: PNG, SVG, PDF
⭐⭐⭐⭐⭐ (6 ratings)

Periodic Table Flashcards #1 - Available in 42 languages

Periodic Table Flashcards #1 - Available in 42 languages
Play and learn the periodic table with the printable flash cards. The set includes 118 element flash cards in high resolution PDF format and SVG formats. Download and print them on a PC or Mac.
Աջակցվող լեզուներ
Անգլերեն; Աֆրիկերեն; Արաբերեն; Բուլղարերեն; Կատալան; Չեխերեն; Դանիերեն; Գերմաներեն; Հունարեն; Իսպաներեն; Պարսկերեն; Ֆիններեն; Ֆրանսերեն; հեբրեու; Հնդկերեն; Խորվաթերեն; հունգար; Հայերեն; Ինդոնեզերեն; Իտալերեն; Ճապոներեն; Կորեերեն; Մակեդոներեն; Մալայ; Գերմաներեն; Նորվեգերեն; Լեհերեն; Պորտուգալերեն; Ռումիներեն; դավաճան ռուսներ; Սլովակերեն; Սլովեներեն; Սերբերեն; Շվեդերեն; Թայ; բորենի թուրքեր; ուկրաիներեն; Վիետնամերեն; Չինարեն (պարզ); Չինարեն (ավանդական);
Formats: SVG, PDF
⭐⭐⭐⭐⭐ (15 ratings)

Periodic Table Flashcards #2 - Available in 42 languages

Periodic Table Flashcards #2 - Available in 42 languages
Play and learn the periodic table with the printable flash cards. The set includes 118 element flash cards in high resolution PDF format and SVG formats. Download and print them on a PC or Mac.
Աջակցվող լեզուներ
Անգլերեն; Աֆրիկերեն; Արաբերեն; Բուլղարերեն; Կատալան; Չեխերեն; Դանիերեն; Գերմաներեն; Հունարեն; Իսպաներեն; Պարսկերեն; Ֆիններեն; Ֆրանսերեն; հեբրեու; Հնդկերեն; Խորվաթերեն; հունգար; Հայերեն; Ինդոնեզերեն; Իտալերեն; Ճապոներեն; Կորեերեն; Մակեդոներեն; Մալայ; Գերմաներեն; Նորվեգերեն; Լեհերեն; Պորտուգալերեն; Ռումիներեն; դավաճան ռուսներ; Սլովակերեն; Սլովեներեն; Սերբերեն; Շվեդերեն; Թայ; բորենի թուրքեր; ուկրաիներեն; Վիետնամերեն; Չինարեն (պարզ); Չինարեն (ավանդական);
Formats: SVG, PDF
⭐⭐⭐⭐⭐ (1 ratings)

Periodic Table Flashcards #3 - Available in 13 languages

Periodic Table Flashcards #3 - Available in 13 languages
Play and learn the periodic table with the printable flash cards. The set includes 118 element flash cards in high resolution PDF format and SVG formats. Download and print them on a PC or Mac.
Աջակցվող լեզուներ
Անգլերեն; Իսպաներեն; Ֆրանսերեն; Խորվաթերեն; հունգար; Իտալերեն; Կորեերեն; Պորտուգալերեն; Ռումիներեն; դավաճան ռուսներ; Վիետնամերեն; Չինարեն (պարզ);
Formats: SVG, PDF